Zadzwoń

Trener personalny - Maciej Kowalski

Polityka prywatności

 

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest firma Maciej Kowalski trener z siedzibą w Wesołej 244 (dalej „Administrator” albo „Firma”).

 

Jak się ze mną skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

 

Napisz na adres email maciejkowalskitrener@gmail.com

 

Skąd mam Twoje dane?

 

Otrzymałem je od Ciebie podczas zapisu na bezpłatny newsletter, a także w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie w naszym serwisie.

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez firmę Maciej Kowalski trener?

 

Przetwarzam Twoje dane osobowe, ponieważ:

 

 • wysyłamy Ci bezpłatny newsletter z wartościowymi poradami, oraz bezpłatny kontent.

 • potrzebuję Twoich danych, aby realizować zamówienia i działania marketingowe (w tym wysyłanie niezapowiedzianych ofert handlowych)

 • obsługuje zgłoszenia, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy)

 • kontaktuje się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

 • zostawiasz komentarze na blogu

 • potrzebuje Twoje dane, aby wystawiać faktury VAT.

 

Przetwarzam też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie uzasadnionego interesu firmy, którym jest:

 

 • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników

 • dopasowanie ofert zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami

 • prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych

 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dowolnymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez email oraz telefon.

 • zapewnienie obsługi usług płatniczych

 • zapewnienie bezpieczeństwa

 • prowadzenie badań i analiz w naszych serwisach, między innymi pod kątem skuteczności poszczególnych ofert

 • organizowanie programów lojalnościowych

 • prowadzenie analiz statystycznych

 • windykacja należności

 

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzam Twoje dane osobowe w celu:

 

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www.

 • organizacji akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział

 

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Najszybciej usuniesz swój email z bazy przez kliknięcie linku „rezygnuję” w stopce każdego maila lub poprzez wysłania takiej prośby na maila maciejkowalskitrener@gmail.com

 

Czy musisz podać mi swoje dane osobowe?

 

Wymagam podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę. Potrzebuję takich informacji jak : adresu e-mail, imienia, nazwiska, adresu pocztowego, numeru telefonu, nazwy firmy (jeśli posiadasz), adresu firmy, oraz numeru nip.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będę mógł zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z produktu lub usługi.

 

Wymagamy podania przez Ciebie imienia i adresu email, abyśmy mogli wysyłać Ci:

 

 • darmowy newsletter

 • plan dietetyczny, plan treningowy

 • niezapowiedziane oferty handlowe

 • konsultacje poprzez e mail

 

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

 

Jakie masz uprawnienia wobec Firmy w zakresie przetwarzanych danych?

 

Gwarantuje spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 

• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Firmę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe –możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający mi sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą mi potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

 

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 

• przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,

• Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane są wyłącznie przesyłane do spółki Przelewy24 w celu dokonania transakcji. Nie sprzedajemy Twoich danych. Możemy jedynie przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącymi z oszustami i nadużyciami.

Jak długo przechowuje Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
• zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
• statystycznych i archiwizacyjnych,
• maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowuje Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

Jeśli zapisałeś się na darmowy newsletter będę tak długo przetwarzać Twoje dane, aż sam zrezygnujesz z otrzymywania korespondencji.

Czy przekazuje Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Ponadto używamy na strona Pixela Facebooka, więc firma Facebook Inc również otrzymuje informacje o użytkowniku mojej strony.


 

Regulamin serwisu

 


Serwis internetowy kowalskimaciej.pl ("serwis") prowadzony jest przez firmę „Maciej Kowalski Trener” z siedzibą w Wesołej pod adresem: 36-245 Nozdrzec, 244 Wesoła (NIP: 6861660959, REGON: 364620367)


I. Definicje


§ 1
1. Ilekroć w regulaminie mowa jest o:
1) Prowadzącym Serwis – należy przez to rozumieć Firmę „Maciej Kowalski trener” z siedzibą w Wesołej pod adresem: 36-245 Nozdrzec, 244 Wesoła (NIP: 6861660959, REGON: 364620367)
2) Kupującym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną w tym, w szczególności konsumenta – w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego), osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej
3) użytkowniku serwisu – należy przez to rozumieć każdego, kto korzysta z serwisu w jakikolwiek sposób, w tym w szczególności: przegląda serwis, komunikuje się za pomocą serwisu z Prowadzącym Serwis, dokonuje zakupu, oraz podejmuje wszelkie związane z zakupem czynności;
4) sklepie internetowym – należy przez to rozumieć serwis internetowy kowalskimaciej.pl. Pojęcia „sklep internetowy” oraz „serwis” używane są w regulaminie zamiennie;
5) produkty – wszelkie prezentowane w serwisie przedmioty, w tym w szczególności: wydawnictwa, wydawnictwa elektroniczne, diety, odzież sportowa, produkty żywnościowe, i inne;
6) konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową ( art. 22 1 k.c.)

2. Regulamin określa zasady dokonywania przez Prowadzącego Serwis, za pośrednictwem serwisu, sprzedaży produktów Kupującym. Niniejszy regulamin udostępniony jest dla Kupujących na stronie https://kowalskimaciej.pl/regulamin, będąc dostępny dla każdego użytkownika sieci Internet, w tym dla każdego użytkownika serwisu;

3. Kupujący przed złożeniem zamówienia za pośrednictwem serwisu, powinien zapoznać się z niniejszym regulaminem, dostępnym pod adresem: https://kowalskimaciej.pl/regulamin Jednocześnie z zamówieniem Kupujący potwierdza, iż niniejszy regulamin zna oraz akceptuje zawarte w nim postanowienia.


II. Postanowienia Wstępne


§ 2


Serwis prowadzony jest w celu sprzedaży prezentowanych w nim produktów. Informacje o prezentowanych w serwisie produktach, w szczególności o cenie, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.
Wszelkie prawa do serwisu są zastrzeżone. Powyższe odnosi się między innymi do zamieszczonych w serwisie elementów tekstowych, graficznych, układów elementów, formularzy. Korzystanie przez użytkowników z serwisu nie powoduje nabycia jakichkolwiek praw do serwisu. Korzystanie z serwisu dozwolone jest jedynie w zakresie „dozwolonego użytku” określonego w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402, z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1993 r., Nr 47, poz. 211, z późn. zm.)
Prowadzący Serwis oświadcza, iż dysponuje wszelkimi niezbędnymi uprawnieniami w zakresie sprzedaży produktów, objętych prawami autorskimi osób trzecich, w tym odpowiednimi licencjami.
Dane zawarte w treści serwisu mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje wszelkiego rodzaju, w tym w szczególności dotyczące prezentowanych produktów pochodzą ze źródeł, które prowadzący serwis uznał za rzetelne i wiarygodne. Powyższe nie wyklucza możliwości wystąpienia błędów lub braków, będących wynikiem działań leżących poza zakresem kontroli prowadzącego serwis. Tym samym Prowadzący Serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, kompletność, jak i precyzyjność prezentowanych informacji jak również w zakresie zdatności informacji dla celów wiadomych użytkownikom.

III. Składanie Zamówień

§ 3


Zamówienia za pośrednictwem serwisu można składać przez cały rok, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
Na zamówienie składają się:
1.Wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia. Kupujący wypełnia formularz zamówienia w sposób kompletny i zgodny z faktami.
2.Złożywszy zamówienie Kupujący otrzyma wygenerowaną automatycznie odpowiedź – potwierdzająca przyjęcie zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia może zostać dokonane także poprzez potwierdzenie telefoniczne przez Prowadzącego Serwis. Brak potwierdzenia jest równoznaczny z brakiem możliwości przyjęcia zamówienia do realizacji.
3.Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma automatyczną odpowiedź potwierdzającą przyjęcie zamówienia. Prowadzący Serwis zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oznacza, iż zamówienie to nie mogło zostać przyjęte do realizacji.
Prowadzący Serwis może zweryfikować złożone zamówienie w zakresie jego rzetelności, a także anulować je w razie zastrzeżeń co do jego prawidłowości oraz rzetelności. Powyższe nie dotyczy Kupujących, będących konsumentami.
Jeżeli zamówienie złożone przez Kupującego – konsumenta zawierać będzie braki w zakresie rzetelności lub wiarygodności – Prowadzący Serwis skontaktuje się z Kupującym, wykorzystując informacje kontaktowe (adres e-mail, numer telefoniczny) podane przez Kupującego w formularzu zamówienia w celu uzupełnienia braków zamówienia i usunięcia wątpliwości wynikłych na tym tle. W razie nieusunięcia rzeczonych braków i wątpliwości odnośnie danych zamieszczonych przez konsumenta w formularzu zamówienia – Prowadzący Serwis może anulować zamówienie.
Kupujący, składając zamówienie powinien umieścić w formularzu wszelkie niezbędne dane, pozwalające na jego poprawną identyfikację, do których należą w szczególności numer telefoniczny oraz adres e-mail. Warunkiem skuteczności złożenia zamówienia, jest wskazanie przez Kupującego wszystkich danych, które pozwalają na jego prawidłową identyfikację.
W efekcie złożenia zamówienia przez Kupującego oraz potwierdzenia złożonego zamówienia przez Prowadzącego Serwis – dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym, a Prowadzącym Serwis. Warunki umowy określa niniejszy regulamin.
Każde zamówienie złożone w sposób właściwy – otrzymuje numer identyfikacyjny. Numer identyfikacyjny umożliwia określenie osoby Kupującego oraz przedmiotu zamówienia.


IV. Realizacja Zamówienia

§ 5


1.Warunkiem realizacji zamówienia jest, w szczególności, dostępność danego produktu w chwili realizacji zamówienia.
2. Jeżeli Kupujący jest konsumentem § 5 ust. 1 nie stosuje się. W takiej sytuacji, gdy Prowadzący Serwis nie może zrealizować zamówienia z powodu braku produktu w chwili realizacji zamówienia, - zobowiązany jest – nie później niż w ciągu 7 dni – zawiadomić o tym konsumenta wraz ze zwrotem kwoty uiszczonej przez niego zapłaty. W powyższej sytuacji umowę uważa się za niezawartą.
3. Przyjęcie zamówienia do realizacji nastąpi z początkiem pierwszego dnia roboczego, następującego po dniu, w którym zamówienie zostało potwierdzone lub, w którym Prowadzący Serwis otrzymał zapłatę za zakupiony produkt.
4. Zamówienie zrealizowane zostanie w terminie od 2 do 7 dni.
5. W razie wystąpienia przyczyn niezależnych od Prowadzącego Serwis, termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu. W takim przypadku Prowadzący Serwis obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym Kupującego oraz wskazać nowy, przybliżony termin realizacji zamówienia. Jeżeli nowy termin nie zostanie zaakceptowany przez Kupującego – może on odstąpić od umowy.

§ 6


1. Realizacja zamówienia dokonywana jest stosownie do sposobu wskazanego w elektronicznym formularzu zamówienia przez Kupującego.
2. W ramach sklepu internetowego dostępne są następujące sposoby realizacji zamówienia:
a) za pośrednictwem poczty internetowej
3. Wskazane w § 6 ust 2 lit a terminy dostawy mają charakter orientacyjny, a Prowadzący Serwis nie ponosi odpowiedzialności względem Kupujących za ewentualne opóźnienia w realizacji zamówienia, wywołane okolicznościami niezależnymi od Prowadzącego Serwis. Odnosi się to w szczególności do opóźnień wywołanych przez dostawców, określonych w § 6 niniejszego regulaminu. Jeżeli Kupujący jest konsumentem § 6 ust 4, zd. 1 i 2 nie stosuje się.

§ 7

1. Kupujący ma możliwość anulowania złożonego zamówienia w terminie 12 godzin od momentu jego złożenia. Anulowanie zamówienia następuje poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres e-mail Prowadzącego Serwis: maciejkowalskitrener@gmail.com
3. W przypadku nie opłacenia zamówienia w ciągu 7 dni zamówienie zostanie anulowane

§ 8


1. W ramach zakupów w sklepie internetowym dostępne są – według wyboru kupującego – następujące formy płatności:
a) przelewem na konto Prowadzącego Serwis – należność tytułem zapłaty ceny wpłacana jest w formie przedpłaty na rachunek bankowy Prowadzącego Serwis: kowalskimaciej.pl 62 1020 1097 0000 7202 0290 1114
b) poprzez serwis Przelewy24

IV. Odpowiedzialność Prowadzącego Serwis, Odstąpienie Od Umowy, Zwrot, Niezgodność Towaru Z Umową

§ 9


Odpowiedzialność Prowadzącego Serwis względem Kupującego będącego konsumentem regulowana jest przez przepisy ustawy z dnia 30.05.2014r. O prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r poz. 827) oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży zakupionego towaru bez podania przyczyny, składając oświadczenie na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie wysyłane jest przez konsumenta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej Prowadzącego Serwis: kowalskimaciej.pl.
Uprawnienie do odstąpienia od umowy na zasadach § 9 ust. 2 nie ma zastosowania do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w tym działalność zawodową, które w ramach tej działalności i na jej potrzeby dokonują zakupu bezpośrednio związanego z tą działalnością w sklepie internetowym.
Termin do złożenia (wysłania) oświadczenia o odstąpieniu od umowy określony w art. 10 ust. 1 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny biegnie od momentu wydania rzeczy konsumentowi, a w przypadku świadczenia usługi – od dnia zawarcia umowy.
Konsumentowi, dokonującemu zakupu produktu lub usługi za pośrednictwem sklepu internetowego, prawo odstąpienia nie przysługuje w przypadkach określonych w ustawie o prawach konsumenta, tj. w przypadku:
- przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

8. W przypadku odstąpienia od umowy, zwrotu produktów należy dokonywać na adres poczty internetowej:
maciejkowalskitrener@gmail.com

10. Po odstąpieniu od umowy przez Kupującego Prowadzący Serwis zwraca Kupującemu jego wpłatę w terminie do 14 dni od otrzymania zwrotu. Zwrot ceny następuje poprzez wpłatę na wskazany przez Kupującego nr rachunku bankowego lub przekazem pocztowym na wskazany adres, w zależności od opcji wybranej przez kupującego podczas zamawiania produktu.


V Postępowanie Reklamacyjne

Reklamacje dotyczące przebiegu transakcji lub zakupionego Produktu należy kierować na adres mailowy kowalskimaciej.pl
Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane: imię i nazwisko Klienta, adres, login, ID zamówienia, datę transakcji, przedmiot i przyczynę reklamacji, numer konta bankowego i dane kontaktowe.
Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może się zakończyć przed upływem terminu określonego w art. 568 par 1. Kodeksu cywilnego. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
Reklamacje zgłaszane przez Użytkownika będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia.
Użytkownik zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji za pomocą poczty elektronicznej (e-mail).

VI. Ochrona Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych Klientów sklepu jest firma Maciej Kowalski trener z siedzibą w Wesołej .Dane osobowe Kupujących będą przetwarzane jedynie w celu realizacji zamówienia, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody także dla celów marketingowych Administratora. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. Wszyscy Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla realizacji zamówienia.
Zmiana danych osobowych oraz zmiana preferencji dotyczących otrzymywania informacji marketingowych możliwa jest za pomocą formularza kontaktowego na stronie kowalskimaciej.pl


VII. Postanowienia Końcowe

§ 10
1. Przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) stosuje się odpowiednio w przypadku zakupów, dokonywanych przez Kupujących, będących konsumentami.
2. Regulamin obowiązuje od dnia 24.12.2018r. i od tego momentu stosowany jest do wszystkich zamówień złożonych za pośrednictwem sklepu internetowego.
3. Zmiana treści niniejszego regulaminu lub wydanie nowego regulaminu przez Prowadzącego Serwis może nastąpić w przypadku:

1) zmian w treści powszechnie obowiązującego prawa, jak również wydania orzeczeń lub decyzji przez uprawnione organy państwowe, kształtujących lub zmieniających prawa lub obowiązki stron określone w umowie lub osób trzecich, wpływających na sposób świadczenia usług, a także zmian w zakresie prawa podatkowego, w szczególności oddziaływujących na wysokość zobowiązań podatkowych, wprowadzających nowe podatki lub opłaty, lub też zmieniające sposób ich spełniania;
2) zmian w zakresie właściwości i warunków technicznych prowadzenia sklepu internetowego, w tym w szczególności, związanych z postępem technicznym lub technologicznym;
3) zmian w zasadach funkcjonowania sieci Internet lub też zasadach komunikacji w ramach tej sieci, spowodowanych postępem technicznym lub technologicznym, zmianami powszechnie obowiązującego prawa lub też orzeczeniami albo decyzjami uprawnionych do ich wydania organów państwowych;
4) zmian w organizacji lub przekształceń prawno-organizacyjnych Prowadzącego Serwis z wyłączeniem zmian skutkujących następstwem prawnym;
5) siły wyższej.

4. Prowadzący Serwis informuje o zmianie lub wydaniu nowego regulaminu za pośrednictwem strony internetowej serwisu kowalskimaciej.pl Zmiany w regulaminie wywołują skutek – w braku odmiennego zastrzeżenia – od dnia zamieszczenia informacji o zmianie. Nowe postanowienia regulaminu stosowane są do zamówień złożonych po dniu ich wejścia w życie.

5. Prowadzący Serwis nie ponosi odpowiedzialności za:
1) utrudnienia w korzystaniu ze sklepu internetowego, powstałych na skutek okoliczności, którym Prowadzący Serwis nie mógł zapobiec lub przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, w tym: problemów związanych z działaniem sieci teleinformatycznej lub łączy internetowych, jak również wywołanych zdarzeniami losowymi lub siłą wyższą;
2) szkody wywołane korzystaniem z serwisu w sposób nieprawidłowy, w tym korzystaniem z sklepu internetowego w sposób sprzeczny z niniejszym regulaminem;
3) awarie sprzętu, systemu lub oprogramowania będących skutkiem czynników niezależnych od Prowadzącego Serwis.

6. Postanowienia §10 ust. 5 nie mają zastosowania do Kupującego, będącego konsumentem.
7. W zakresie nieuregulowanym w regulaminie sklepu internetowego, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną..

 

 

 

Kontakt

 

Tel; 661 499 583

email : maciejkowalskitrener@gmail.com

adres ; Jana Pawła Woronicza 31

02-640 Warszawa

siłownie: Zdrofit, Qbik Loft Aparts

Współpraca online z dietetykiem 

                        

Dietetyk online                                                      

Dieta online

Współpraca online z trenerem

 

Trener personalny online

 

Plan treningowy online

Google Moja Firma - Maciej Kowalski trener personalny
facebook
Trener osobisty i dietetyk online

Nazywam się Maciej Kowalski i jestem trenerem personalnym oraz dietetykiem z Warszawy. Oferuje skuteczne odchudzanie oraz poprawę kondycji i sprawności fizycznej w atrakcyjnej cenie.